Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Starosta
Kompetencie a úlohy
Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom:
•  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
•  vykonáva obecnú správu,
•  zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
•  rozhoduje vo veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 
Kontaktné údaje
Meno:
Eva Šrámková
 
 
telefón:
+421 (32) 648 70 51
e-mail:
 
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.