Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
 
Kompetencie a úlohy
•  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
•  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
•  schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
•  rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
•  určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
•  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
•  uznášať sa na nariadeniach,
•  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa §21 ods. 1,
•  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
•  zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
•  schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu 11a), ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
•  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
•  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
•  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
•  udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
•  ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.