Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Zber odpadov
UPOZORNENIE: Zberný dvor za OcÚ je zrušený. Občania musia svoj odpad, na čas do jeho vývozu, skladovať doma. Preto prosíme občanov, aby na už zrušený zberný dvor za OcÚ svoj odpad nevyvážali. Vrece s PET fľašami je potrebné vyložiť pred dom deň pred dátumom vývozu.
 
 
Vývoz plastových fliaš pre rok 2016
január
22. (piatok)
marec
04. (piatok)
apríl
15. (piatok)
máj
27. (piatok)
jún
24. (piatok)
júl
08. (piatok)
august
19. (piatok)
september
30. (streda)
november
11. (piatok)
december
23. (piatok)
 
Ostatný odpad
•  Ostatné plasty, textil a nebezpečný odpad sa vyvážajú na vyhlásenie OcÚ, minimálne 2 krát ročne.
•  Koberce, nábytok a ostatný domový odpad je možné odovzdať na OcÚ každú stredu do 17:00 hod.
•  O možnosti odvozu stavebného odpadu sa informujte na OcÚ vopred.
 
Problém odpadov
Vývoz neseparovaného odpadu bol v roku 2010 najvyššou položkou rozpočtu obce, 7 544 EUR.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Obec upravila podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov, ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
 
Borina Ekos s. r. o.
Obce mikroregiónu museli v roku 2008 vyriešiť problém vývozu komunálneho a separovaného odpadu v obciach na rok 2009. Nebola to jednoduchá úloha. Prioritou obcí mikroregiónu sa stalo zabezpečiť vývoz odpadu za čo najnižšiu cenu pre občana. Spoločne, niekoľkokrát do týždňa, konzultovali jednotlivé možnosti a ponuky.
Nakoniec obce mikroregiónu, teda aj obec Horňany, prijali ponuku spoločnosti BORINA EKOS s. r. o. , so sídlom v Livinských Opatovciach pri Ostraticiach. Spoločnosť na Slovenskom trhu pôsobí už 11 rokov. V roku 2003 sa stala členom skupiny Marius Petersen. Zmluvu so spoločnosťou sme uzavreli na rok 2009. V prípade nespokojnosti s jej službami budeme hľadať nové možnosti.
 
Kontaktné údaje
Adresa:
Skládka Livinské Opatovce
 
Livinské Opatovce č. 86
 
956 32 Livinské Opatovce
 
 
telefón:
+421 (32) 768 81 01
 
+421 (903) 790 419
fax:
+421 (905) 578 098
 
 
e-mail:
webová stránka:
 
 
Obchodný zástupca:
Jozef Králik
telefón:
+421 (902) 999 407
e-mail:
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.