Preskočiť na obsah

Hospodárenie obce

Vážení občania, na tejto stránke Vám prinášame hospodárenie obce, ktoré je obcou poskytované v štatistických výkazoch a je prezentované INEKO, ktorým zdroj informácii je poskytovaný od Ministerstva financií SR. Prečítajte si všeobecne o údajoch, ktoré stránka prináša. V spodnej časti je link, ktorý hovorí o výsledkoch našej obce. O práci na projekte sme vybrali:

ČO PORTAL PREZENTUJE

Na tomto portáli sú prezentované údaje o všetkých 2930 slovenských obciach (vrátane miest a mestských častí) a o 8 vyšších územných celkoch (VÚC) za roky 2006 – 2016. Ide o štyri druhy údajov: administratívno – geografické údaje, vstupné finančné ukazovatele, indikátory finančnej stability a finančné zdravie. Kým posledné tri typy údajov hovoria o hospodárení, prvé slúžia najmä na presnejšiu identifikáciu obce alebo VÚC – počet obyvateľov, štatút, okres, kraj a e-mail na kontaktnú osobu na miestnom úrade, mestskom úrade či magistráte.

Vstupné finančné ukazovatele obsahujú 17 údajov o každej obci a VÚC, ako napríklad krátkodobé záväzky alebo výdavky kapitálového účtu. Týchto 17 údajov (a aj ďalšie iné) zbiera Ministerstvo financií SR a uskladňuje ich v Datacentre. Zoznam a opis ukazovateľov možno nájsť v sekcii Vstupné finančné ukazovatele. Všetky údaje sú uvádzané v bežných cenách a sumy z roku 2008 a starších boli na eurá prepočítané konverzným kurzom 1,- EUR = 30,1260 SKK. Na portáli sa nezobrazujú tie údaje z Datacentra, ktoré boli z povahy indikátora nesprávne vložené do systému – napríklad záporné bežné príjmy.

Skupina indikátorov finančnej stability je 15 pomerových ukazovateľov, ktoré vznikli pomocou sedemnástich vstupných finančných ukazovateľov. Keďže vždy ide o pomer (napr. „dlh na obyvateľa“, alebo „záväzky aspoň 60 dní po splatnosti oproti bežným príjmom“), sú medzi obcami a VÚC navzájom porovnateľné a možno pomocou nich hodnotiť finančnú stabilitu. Zoznam a opis všetkých indikátorov možno nájsť v sekcii Indikátory finančnej stability.

Finančné zdravie nahrádza pätnásť indikátorov finančnej stability jedným číslom a je postavené na piatich z týchto indikátorov – celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Bližšie informácie možno nájsť v sekcii Čo je finančné zdravie.

ZDROJE ÚDAJOV

Údaje do Datacentra každoročne vkladajú obce prostredníctvom štatistických výkazov. Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia.

Údaje o Horňanoch:   http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=686